Listy Pasterskie

List pasterski Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2021-2022

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Szybko dobiegły końca dni wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. We wszystkich szkołach naszego kraju zabrzmiał pierwszy dzwonek, który był znakiem rozpoczęcia kolejnego okresu wzrastania wielkiej rzeszy dzieci i młodzieży w mądrości i łaskach u Boga i ludzi. W ten sposób otworzył się przed nimi nowy czas, w którym nie tylko będą mogły zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom.

Obecny rok szkolny i katechetyczny wpisuje się w czas, w którym nasza Diecezja Grodzieńska przeżywa dziękczynienie Bogu za 30-lecie swojego istnienia i za różne łaski otrzymane w tym okresie czasu. Dokłanie tydzień temu byliśmy świadkami beatyfikacji Wielkiego Człowieka – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał młodzieży. Nowy Błogosławiony z wielkim zrozumieniem podchodził do młodych ludzi, znał ich potrzeby i tęsknoty. Był przekonany, że młodzież w głębi serca pragnie dobra, zdolna jest do wysiłku i poświęcenia. Potrafił z miłością, ale i z mocą stawiać wymagania młodzieży, gdyż był przekonany, że spełnianie bowiem zadań trudnych, chroni młodego człowieka przed łatwizną życiową. Tak bardzo Prymasowi zależało, by młodzież żyła w prawdzie i świetości oraz by ufała Bogu i wierzyła w Niego. Za każdym razem, gdy zwracał się do odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, podkreślał, że najpierw trzeba ich pokochać, a dopiero potem uczyć i wychowywać.

Wszystkim nam leży na sercu dobro osób, których kochamy, w szczególności naszych dzieci, dorastającej młodzieży i ludzi młodych. Wiemy bowiem, że od nich zależy przyszłość naszego Kościoła i kraju. Nie możemy zatem nie zatroszczyć się o wychowanie nowych pokoleń, o to, by potrafiły one odnaleźć się w życiu i rozróżniać dobro i zło, o ich zdrowie nie tylko fizyczne, lecz także moralne. Wychowanie jednak nigdy nie było rzeczą łatwą, a dziś, jak się wydaje, staje się coraz trudniejsze. Wiedzą o tym dobrze rodzice, nauczyciele, kapłani, siostry zakonne i katecheci, a także wszyscy ci, na których spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność wychowawcza.

Jest rzeczą oczywistą, że człowiekowi nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych, finansowych, zdobycie wysokich sprawności fizycznych i intelektualnych, opanowanie gry na różnych instrumentach muzycznych, władanie różnymi językami itp. Jeśli chce się osiągnąć pełnię szczęścia i dojrzałości ludzkiej, konieczne jest rozwijanie w sobie wartości najwyższych, a więc prowadzenie głębokiego życia duchowego. Człowiek bowiem jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Tego obrazu i podobieństwa Bożego nie wolno mu nigdy zagubić. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera katechizacja dzieci i młodzieży. Katechizacja zaś polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy religijnej. Jej celem jest – jak często podkreślał święty Jan Paweł II – „doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej” (CT,5).

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego i akademickiego pragnę przypomnieć Wam, Drodzy Rodzice, o spoczywającym na Was obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży udziału w systematycznej katechezie. Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby dziecko czy młody człowiek, wraz z poznawaniem kolejnych obszarów wiedzy z różnych przedmiotów szkolnych, mógł równocześnie pogłębiać znajomość wyznawanych prawd wiary i rozwijać swoje życie religijne. Takie wszechstronne wychowanie jest niezbędne, aby ci, którzy już wkrótce wejdą w dorosłe życie, byli chrześcijanami dojrzałymi duchowo, świadomymi swej wiary i kierującymi się prawdziwymi wartościami.

Przypominam Wam również Drodzy Rodzice, że wszystko, co dobre, zaczyna się w domu, gdzie Wasza miłość stanowi fundament najważniejszej wspólnoty, jaką jest rodzina. To pierwsze i najważniejsze środowisko wychowania do służby Bogu i ludziom. Postawa Rodziców stanowi dla dzieci pierwszy i najbardziej znaczący wzór postępowania w każdej sferze życia. W Liście do Rodzin święty Jan Paweł II pisał: „Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem”. Dzięki rodzicom dziecko otrzymuje życie, z nimi jest najbardziej związane, im najbardziej wierzy.

Drodzy Rodzice! Starajcie się przekazywać dzieciom wartości bliskie Waszemu sercu, zweryfikowane i potwierdzone życiem. Zapewniam Was, że po latach spotkacie się z wielką wdzięcznością za to, że kochając – stawialiście wymagania. To o wiele cenniejsze niż chwilowa popularność. Bądźcie pierwszymi i prawdziwymi wychowawcami w wierze Waszych dzieci, a Wasza postawa wiernego chrześcijanina i dom rodzinny, przepojony wiarą i miłością, niech będzie najpiękniejszą katechezą dla Waszych dzieci. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu podkreślał, że „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”.

Czcigodni Kapłani, Wielebne Siostry Zakonne, Szanowni Katecheci świeccy! Na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego życzę, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Wam w dziele kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Niech Wasze słowa i osobiste świadectwo życia wydadzą w niedalekiej przyszłości jak najwspanialsze plony.

Drogie Dzieci, Kochana Młodzieży! Jesteście skarbem dla Waszych kochanych rodziców, dla naszego Kościoła i całego kraju. Zwracam się do Was z gorącą prośbą, abyście jeszcze gorliwiej w tym roku uczestniczyli w katechizacji. Boga musicie szukać i poznawać w wielkim trudzie. Idźcie więc tam, gdzie można Go znaleźć. Może to będzie zimny kościółek albo ciemna kapliczka lub ciasna salka w domu parafialnym. Niech Was to nie zniechęca. Pamiętajcie, że dobry Bóg kocha Was i pragnie z Wami iść do szkoły, a także na lekcje religii i przez całe Wasze życie.

Wszystkim Duszpasterzom, Rodzicom, Katechetom, Nauczycielom i Wychowawcom, Dzieciom i Młodzieży, na owocne przeżywanie rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego, a także wszystkim Wam, Drodzy Diecezjanie, na nieustanne osobiste wzrastanie w wierze i miłości z serca błogosławię.

Aleksander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński

Grodno, 14.09.2021 r.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com