Listy Pasterskie

Apel Ks.Bp Aleksandra Kaszkiewicza

Jako biskup Diecezji Grodzieńskiej i przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi kilka razy adresowałem prośbę do władz o odwołanie decyzji. Osobiście, dwukrotnie udawałem się do Mińska i wraz z biskupem Antonim Dziemianko i biskupem Władysławem Blinem rozmawiałem w tej sprawie z panem Gulako. Do dzisiaj (05.12) oczekuję odpowiedzi na moje pismo skierowane w tej sprawie do Administracji Prezydenta Republiki Białoruś. Pomimo dotychczas podejmowanych wysiłków o pozytywne rozpatrzenie naszych próśb Rada Ministrów utrzymała w mocy swą poprzednią decyzję: do końca grudnia księża i siostry, które nie otrzymały zezwolenia będą musiały opuścić miejsca dotychczasowej pracy i wyjechać z Białorusi.

W tymże piśmie pełnomocnik ds. religii i narodowości, cytując prawo Republiki Białoruś, proponuje mi jako biskupowi odpowiedzialnemu za Diecezję Grodzieńską możliwość zaproszenia innych kapłanów z Polski. W związku z taką decyzją i propozycją wyrażam swoje ubolewanie i protest.

Prawo Kościoła Powszechnego powierza biskupowi rządy w Kościele. Porządek prawny obowiązujący w naszym Kraju pozostawia Biskupowi Diecezjalnemu wolną decyzję w zapraszaniu obywateli obcych państw do pracy. Ingerencja z zewnątrz w uprawnienia przysługujące Biskupowi Diecezji jest łamaniem obowiązującego prawa i naruszaniem wolności Kościoła. Przedstawiając władzom już w czerwcu listę księży i sióstr, którzy mają kontynuować pracę w naszej Diecezji w roku 2007, wyraziłem im wszystkim moje pasterskie zaufanie. Nie widzę przyczyn, dla których miałbym to zaufanie cofnąć. Księżom i Siostrom, którym odmówiono zgody na pracę, ze strony władz nie przedstawiono żadnych powodów, które godziłyby w porządek prawny naszego państwa.

Proszę Was wszystkich, Czcigodni Księża, Siostry Zakonne i Umiłowani Diecezjanie o kontynuowanie modlitwy. Proszę też Was, abyście swą modlitewną solidarność z waszym biskupem, kapłanami i siostrami zakonnymi rozszerzyli o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy budowy kościołów w nowych dzielnicach naszych miast. Wolność Kościoła ma swe korzenie w zbawczej misji powierzonej mu przez Jezusa Chrystusa, a w porządku prawnym wypływa z niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Nie możemy zaniechać wypełniania misji powierzonej Kościołowi. Żyjemy także w państwie gwarantującym wolność osobie i ciągle żyjemy w przekonaniu, że będzie ona respektowana.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem
Alexander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński Grodno

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com