Listy Pasterskie

List Pasterski księdza biskupa Alexandra Kaszkiewicza na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego

 Obecny rok szkolny i katechetyczny wpisuje się w czas, w którym nasza Diecezja Grodzieńska przeżywa dziękczynienie Bogu za XX-lecie swojego istnienia i za różne łaski otrzymane w tym okresie czasu. W dniu 1 maja b.r. byliśmy świadkami beatyfikacji wielkiego przyjaciela młodzieży papieża Jana Pawła II. Wtedy we wszystkich parafiach naszej diecezji rozpoczęła się i trwa do dnia dzisiejszego peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. W miesiącach wakacyjnych niezliczone rzesze wiernych uczestniczyły w pieszych pielgrzymkach do diecezjalnego sanktuarium w Trokielach i do innych miejsc kultu. Także pielgrzymka naszej młodzieży udała się do Hiszpanii na Światowe Spotkanie Młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Ojciec Święty, przemawiając do pełnych entuzjazmu młodych ludzi, wezwał ich do poznania i odkrycia prawdziwego szczęścia wynikającego z zakorzenienia i budowania swojego życia na Chrystusie.

Kochani! Te i inne wydarzenia w naszym życiu potwierdzają, że człowiekowi nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych, finansowych, zdobycie wysokich sprawności fizycznych i intelektualnych, opanowanie gry na różnych instrumentach muzycznych, władanie różnymi językami itp. Jeśli chce się osiągnąć pełnię szczęścia i dojrzałości ludzkiej, konieczne jest rozwijanie w sobie wartości najwyższych, a więc prowadzenie głębokiego życia duchowego. Człowiek bowiem jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Tego obrazu i podobieństwa Bożego nie wolno mu nigdy zagubić.

Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera katechizacja dzieci i młodzieży. Katechizacja zaś polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy religijnej. Jej celem jest - jak często podkreślał Błogosławiony Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej O Katechizacji w naszych czasach (Catechesi Tradendae) - „doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej" (CT,5). Katecheza pomaga więc odkrywaniu prawdy i potencjału młodego człowieka oraz jego miejsca w życiu. Uczy właściwego rozwiązywania problemów życiowych. Uczy umiejętności życia we wspólnocie ludzi. Prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem, który sam o sobie powiedział że jest „drogą , prawdą i życiem" (J 14.6).

Kochani Rodzice! Chrystus Pan najpierw do Was kieruje wezwanie: „Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie. Nie zabraniajcie im, do takich należy królestwo Boże" (Mk10,14). Rodzina jest bowiem pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość dziecka. Rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary swoich dzieci, ich wychowawcami, a zarazem świadkami wiary (por. DOK255). Pozwólcie więc, że zwrócę się do Was słowami Błogosławionego Jana Pawła II: "Drodzy Rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, ażeby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie codziennej, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy św. niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci" (JP II Łowicz 1999). Idąc za nauczaniem Błogosławionego Jana Pawła II, proszę Was, aby Wasze dzieci systematycznie uczestniczyły w katechezie w każdej klasie, nie tylko podczas przygotowania do I Komunii Świętej, ale także do czasu zakończenia nauki w szkole średniej. Żadne okoliczności nie mogą zwolnić Was z tego obowiązku, za który odpowiadacie w sumieniu przed Bogiem.

Kochana młodzieży! Pozostań wierna ideałom Ewangelii! Kształtuj na katechizacji swoją osobowość i człowieczeństwo. Umiłowany przez Was Błogosławiony Jan Paweł II tak usilnie Was zachęcał do jedności z Chrystusem: „Młodość poszukuje wzorów i przykładów. Z pomocą przychodzi wam sam Jezus Chrystus, który poświęcił całe swoje życie dla dobra innych (...). Niech wasza myśl biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Wiecie, że nie jesteście samotni. Towarzyszy wam Ktoś, kto nigdy nie zawodzi. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszego serca. On czeka na waszą miłość i na wasze świadectwo" (Łowicz 1999r). Z radością i z entuzjazmem systematycznie uczestniczcie w zajęciach katechetycznych w Waszej parafii.

Drogie dzieci! Jesteście skarbem dla waszych kochanych rodziców, dla naszego Kościoła i całego kraju. Zwracam się do Was z gorącą prośbą, abyście jesz¬cze bardziej pokochały naukę religii, jeszcze gorliwiej w tym roku uczestniczyły w katechizacji. Boga musicie szukać i poznawać w wielkim trudzie. Pobiegnijcie więc tam, gdzie można Go znaleźć. Może to będzie zimny kościółek albo ciemna kapliczka lub ciasna salka w domu kościelnym. Niech Was to nie zniechęca. Pamiętajcie, że dobry Bóg kocha Was i pragnie z Wami iść do szkoły, a także na lekcje religii i przez całe Wasze życie.

Na koniec zwracam się do Was, Czcigodni Bracia Kapłani. Sobór Watykański II nazwał Was „wychowawcami w wierze" (PO,6). Nauczanie powierzonych Wam wiernych to Wasze najważniejsze kapłańskie zadanie i obowiązek. Organizujcie katechezę w parafii, w domach prywatnych i innych dostępnych miejscach. Współpracujcie w dziele katechizacji z rodzicami, nauczycielami, siostrami zakonnymi i katechetkami świeckimi.

Wzywając wstawiennictwa Matki Miłosierdzia, polecając opiece świętych patronów naszej diecezji i wstawiennictwu Błogosławionego Papieża Jana Pawła II rodziców, nauczycieli, duszpasterzy i katechetów oraz dzieci i młodzież naszej diecezji, wszystkim z serca błogosławię.

Aleksander Kaszkiewicz Biskup Grodzieński
Grodno, dnia 23 VIII 2011 r.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com