Do Ducha Świętego

Modlitwy na różne okazje

Modlitwy na różne okazje

 

MODLITWY O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

 

1. Duchu Święty, Ty nas uświęcasz i wspomagasz w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz i wspierasz, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o twoje dary. Proszę o dar mądrości, bym poznał i miłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym - na ile mój umysł może pojąć - zrozumiał prawdy wiary. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował z Tobą na modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jak narzędzie Twej ojcowskiej opieki. Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

 

2. Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się Przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało. Uwielbiam blask Twej nieskończonej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością Twojej łasce nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w Twój głos, niech idę za Twymi natchnieniami.

 

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi pomocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen.

 

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

 

Duchu Przenajświętszy, w imię obietnicy uczynionej nam przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że nam ześle Pocieszyciela, błagamy Cię, przybądź i poratuj nas w ciężkiej potrzebie, w której zostajemy! O Duchu prawdy, któryś zstąpił z nieba, aby nauczyć ludzi wszelkiej sprawiedliwości, błagamy Cię, rozdziel mieczem obosiecznym ciemną pomrokę fałszu, która zalega świat, od prawdy, jak oddzielasz dzień od nocy. Niechaj złudne i sztuczne światełka rozumu ludzkiego nie uwodzą dusz dobrej woli. Niechaj Twoja odwieczna prawda jasno zaświeci wszystkim narodom pogrążonym w ciemnościach błędu i skutecznie pociągnie je do Ciebie. O Duchu prawdy, zlituj się nad naszą młodzieżą ginącą na bezdrożach grzechu i kłamstwa. Pośpiesz im z pomocą, aby dzieci męczenników, pozbawione Twego światła, a narażone na zabójcze wyziewy świata i piekła, nie stały się zbrodniarzami. "Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości" (Ps 125, 3).

 

O Duchu odwiecznej prawdy, przez obietnicę uczynioną nam przez Chrystusa Pana: "prawda was wyzwoli", błagamy Cię, wyzwól nas z więzów namiętności, pychy i zmysłowości, wyzwól nas z więzów ciała, czarta i świata, a udziel nam wolności dzieci Bożych, której Ty jeden jesteś sprawcą. Amen.

 

Duchu świętości, spojrzyj z wyżyn niebieskich, na których jaśniejesz, i ulituj się nad naszą nędzą, albowiem żyjemy pogrążeni w błocie grzechu i ledwo zdołamy podnieść ku Tobie nasze oczy, by Cię błagać o ratunek. Duchu świętości, coraz głębsze zepsucie szerzy się na świecie. Bluźnią Twemu imieniu, depczą Krew Chrystusa i wznawiają Mękę Kalwaryjską w Jego świętym Kościele. Spustoszenie sięga aż do przybytków Twoich, a całe piekło sprzysięga się wraz ze swymi sprzymierzeńcami na ziemi, aby wydać wojnę Kościołowi. Kościół nie zginie, ale tyle dusz, ten kosztowny owoc Krwi Jezusa, zginie na wieki. Ulituj się nad nimi i wyrwij ich z tej toni, wylej na nie choć promyczek Twej świętości, aby je nakłonić do opamiętania i skruchy.

 

Duchu świętości, Ty zawsze ratowałeś świat, zsyłając mu świętych, którzy jak gwiazdy przyświecali swojemu wiekowi, wskazując drogę do Ciebie. Ześlij, Panie, i na nasze czasy świętych seraficznej miłości, których miłość byłaby silniejsza od sprzysiężonej nienawiści szatana i przemogła ją. Ześlij nam świętych, którzy, jako waleczni rycerze, strzegliby wszędzie przybytków Twoich i nienaruszalności Twej nauki, i byli gotowi na wszelkie posługi dla Twego imienia. Rozlej świętość na Twój Kościół, duchowieństwo i zgromadzenia zakonne, wzbudź nowe powołania do Twojej służby, pomnóż ducha ofiary, męstwa i wytrwałości. Duchu Święty Boże, Dawco łask niebieskich, udziel daru modlitwy i kontemplacji, aby na nowo bujnym kwieciem zakwitło Twoje dziedzictwo, dziedzictwo dzieci Bożych. Przyjdź i odnów oblicze ziemi! O przedziwny Duchu Świętości, spraw, abyśmy zawsze byli wierni Twoim świętym natchnieniom, abyśmy, wsparci Twoją łaską, doszli w tym życiu do takiej świętości, jaką nam wyznaczyłeś. Prowadź nas takimi drogami, jakie Ty wybierzesz dla nas. Daj tylko, abyśmy zawsze wiernie Ci służyli - to nasze najgorętsze pragnienie. Amen.

 

Duchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apostołów zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół i udziel mu najdoskonalszych darów. Oświecaj i błogosław Ojca świętego, wspieraj go radą, pomocą i pociechą. Broń go od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Oświecaj i błogosław katolickie duchowieństwo i wszystkich rządzących Twoją owczarnią: kardynałów, biskupów i kapłanów. Błogosław także młodzieży przygotowującej się do służby przy Twym ołtarzu. O Duchu Przenajświętszy, zlej wszystkie Twe dary na te dusze, aby umiały godnie wypełniać swoje tak wzniosłe powołanie i strzeż je od zasadzek ciała, czarta i świata. O Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki: "Ojcze święty, spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie", przez Twą przedziwną jedność z Ojcem i Synem daj, aby w całym Kościele zapanowała jedność. Strzeż go po wszystkie wieki Twą przemożną opieką i złącz wszystkich jego członków węzłem serdecznej miłości. O Duchu miłości, spraw, niechaj zapanuje wśród nas wzajemna miłość. Złącz poróżnione małżeństwa, pogódź zwaśnione rodziny, zbliż mających urazę do siebie. Niechaj pokój, miłość i jedność panuje w państwach, rodzinach i zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi uczniami Chrystusa i aby Ten, który powiedział: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali", poznał nas jako uczniów i dzieci swoje. Amen.

 

Duchu Święty Stworzycielu, proszę Cię pokornie za Oblubienicą Twoją, Kościołem świętym. Bądź mu pomocą przeciwko najazdom nieprzyjaciół jego. Utwierdzaj go, umacniaj łaskawie Twą mocą z wysokości i rozszerzaj po całym świecie. Daj narodom jasność Twego światła, aby w jedności wiary podobały się Tobie. Niech wszystkie narody przyjmą Boską naukę, którą Syn Boży powierzył Kościołowi do przechowywania i ogłaszania światu, aby zostały oświecone prawdziwą wiarą, która prowadzi do zbawienia. Duchu Święty, wspieraj i oświecaj następców Apostołów: Ojca świętego, biskupów i kapłanów całego świata. Błogosław ich pracom, dawaj skuteczność naukom przez nich głoszonym, aby żyli świątobliwie i jako Twoje narzędzia godnie sprawowali na tej ziemi posłannictwo Chrystusa Pana, a prowadząc wiernych do Boga w prawdziwej wierze i świętości życia, zasłużyli chwalić Cię w królestwie niebieskim. Amen.

 

Duchu Święty Boże, Tyś źródłem wszelakich cnót, Ty rozdzielasz powołania apostolskie. Przez swoje zstąpienie uczyniłeś z Kościoła Chrystusowego siłę przemieniającą świat. Usłysz dziś wołanie Kościoła wstrząsanego sporami, zagrożonego nowym pogaństwem, potrzebującego licznych powołań dla pokonania kryzysów, dla służenia ludowi. Zstąp w serca młodych, ukaż im rozległe horyzonty współczesnego apostolstwa. Oświeć ich, zachęć do bezgranicznego poświęcenia, poślij na dojrzałe żniwa. Odnów jeszcze raz oblicze ziemi. Maryjo, Służebnico Pana, Oblubienico Ducha Świętego, wyjednaj nam powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Amen.

 

MODLITWA NA ZIELONE ŚWIĄTKI

 

Ojcze Niebieski, z największym uszanowaniem oddaję Ci cześć i pokłon za zesłanie nam Osoby Ducha Przenajświętszego na świat. Jakżeś łaskawy, Boże nasz, żeś nie chciał nas trzymać długo w sieroctwie, lecz zabierając nam Syna swojego, a Zbawiciela naszego, dajesz nam Pocieszyciela, Ducha Świętego. W imieniu całego świata dziękuję za ten dar bezcenny, a przede wszystkim za samego Dawcę darów niebieskich. Witam Cię, Duchu Najświętszy, Boże, w imieniu wszelkiego stworzenia. Tobie oddaję cześć powinną jako Bogu. Wierzę, że jesteś prawdziwym Bogiem, równym w doskonałościach Ojcu Przedwiecznemu i Synowi Bożemu. Wierzę, że należy Ci się cześć równa z Ojcem i Synem i tę wiarę wyznaję przed światem. Moją wiarą pragnę wynagrodzić Ci wszystkie zniewagi, jakich doznajesz od tych, którzy nie wierzą w Ciebie; oby w tej godzinie wszyscy się nawrócili.

 

Niech cały świat uzna, uczci i uszanuje Cię, Duchu Przenajświętszy, jako Boga prawdziwego tą wiarą, jaką wyznaje Kościół święty. Szczęśliwy Wieczernik, w którym dokonała się tak wzniosła Twoja tajemnica! Cieszę się z Tobą, Najświętsza Panno, i z wami, święci Apostołowie, i przyłączam się do was, abym mógł się stać uczestnikiem przyjęcia tak wielkiego Gościa. Duchu Przenajświętszy, oddaję Ci moje serce, pełne nędzy i ubóstwa; racz je napełnić swymi darami i łaskami. Wyrzucam z mego serca wszystko, co by się mogło nie podobać Tobie, Najmilszy Gościu. Ozdobię je zasługami Chrystusowymi i cnotami Świętych Pańskich, abyś znalazł w nim miły przybytek. Ale to Ty, Duchu Przenajświętszy, Dawco darów niebieskich, przyjdź do mego serca, posiądź je i wzbogać swymi łaskami. Ono bez Ciebie jest martwe, Tyś jest Ożywicielem - ożyw je; jest oziębłe, Tyś jest Ogniem - zagrzej i rozpal je; zostaje w ciemnościach, Tyś jest Światłem - oświeć je. Duchu Przenajświętszy, Ty jesteś Miłością Ojca Przedwiecznego i Syna, przyjdź i napełnij moje serce, aby się całe przemieniło w miłość ku Bogu. Amen.

 

Przyjdź, Duchu Święty, wszechmocny Ożywicielu, Boże miłości. O Duchu Święty, któryś napełnił łaską Dziewicę Maryję, któryś cudownie przemienił serca Apostołów, któryś obdarzył męczenników przedziwnym heroizmem, przyjdź, aby nas uświęcić. Oświeć nasz umysł, umocnij naszą wolę, oczyść nasze sumienie, sprostuj nasze sądy, zapal nasze serca i nie dozwól, byśmy się kiedy sprzeciwili Twoim natchnieniom. Amen.

MODLITWA JANA PAWŁA II O POWOŁANIA

Duchu odwiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania Apostołów i Świętych, które użyźniły Kościół. Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na Apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywały innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat. Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje "błagania, których nie można wyrazić słowami" wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com