Ku czci Bożego Oblicza

Wezwania litanijne

Wezwania litanijne (I) ułożone przez s. Marię od św. Piotra

 

Oblicze Przenajświętsze przez Maryję i Józefa w stajence uczczone - zmiłuj się nad nami.

Oblicze Przenajświętsze w żłóbeczku łzami zalane

Oblicze Przenajświętsze napełniające podziwem nauczycieli Zakonu

Oblicze Przenajświętsze białe czystością rumiane miłością

Oblicze Przenajświętsze piękniejsze niż słońce

Oblicze Przenajświętsze świeższe niż róże wiosenne

Oblicze Przenajświętsze droższe niż złoto perły i diamenty

Oblicze Przenajświętsze w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne

Oblicze Przenajświętsze zachwycające Aniołów

Oblicze Przenajświętsze słodka i czysta rozkoszy Świętych

Oblicze Przenajświętsze Arcydzieło Ducha Świętego

Oblicze Przenajświętsze najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa świętego

Oblicze Przenajświętsze zwierciadło niepojętej doskonałości

Oblicze Przenajświętsze którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa

Oblicze Przenajświętsze które od nas gniew Boży odwracasz

Oblicze Przenajświętsze postrachu szatanów

Oblicze Przenajświętsze skarbie łask i błogosławieństwa

Oblicze Przenajświętsze zmęczone wśród długich podróży

Oblicze Przenajświętsze pociągające sprawiedliwych i grzeszników

Oblicze Przenajświętsze składające pocałunki na głowach dziateczek

Oblicze Przenajświętsze płaczące nad grobem Łazarza

Oblicze Przenajświętsze promieniejące na górze Tabor

Oblicze Przenajświętsze krwawym potem zalane

Oblicze Przenajświętsze znieważone pocałunkiem Judasza

Oblicze Przenajświętsze poranione od bicia i policzkowania

Oblicze Przenajświętsze upadające po ciężarem krzyża

Oblicze Przenajświętsze wśród drogi krzyżowej chustą otarte

Oblicze Przenajświętsze którego usta były goryczą napełnione

Oblicze Przenajświętsze którego piękność zasłoniły grzechy nasze

Oblicze Przenajświętsze okryte śmiertelną bladością

Oblicze Przenajświętsze w grobie ukryte

Oblicze Przenajświętsze w dzień Zmartwychwstania jaśniejące

Oblicze Przenajświętsze promienne w chwili Wniebowstąpienia

Oblicze Przenajświętsze w Eucharystii utajone

Oblicze Przenajświętsze które ukażesz się na sądzie w wielkim majestacie

Oblicze Przenajświętsze które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością

 

W. Okaż nam Panie Oblicze swoje.

O. A będziemy zbawieni.

 

Módlmy się:

Spraw prosimy Cię wszechmogący i miłosierny Boże abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi grzechami mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wezwania litanijne (II)

 

Jezu który przyjąłeś postać sługi - zmiłuj się nad nami.

Jezu który rozmawiałeś z ludźmi

Jezu który płakałeś nad Jerozolimą

Jezu którego Oblicze jaśniało jak słońce

Jezu na którego Oblicze spoglądamy z zachwytem

Jezu w czasie modlitwy na Oblicze upadający

Jezu którego Oblicze było oblane krwawym potem

Jezu zdradzony pocałunkiem Judasza

Jezu spoliczkowany

Jezu biczowaniem na Obliczu zraniony

Jezu cierniem ukoronowany

Jezu trzciną po głowie bity

Jezu przed którego Obliczem milczy cała ziemia

Jezu Który ukrywasz swoje Oblicze w Eucharystii

Jezu przed którego Oblicze zanosimy nasze prośby

Jezu którego oczy są świadkami naszych łez

Jezu którego oczy są zwrócone na ubogich i potrzebujących

Jezu którego oczy są zwrócone na sprawiedliwych i kochających Ciebie

Jezu którego oczy widzą nasze złe czyny

Jezu którego oczy są łagodne jak oczy gołębicy

Jezu którego oczy są jak lampa płonąca

Jezu którego oczy są jak płomień gorejący

Jezu którego oczy są jaśniejsze od słońca

Jezu od którego Oblicza oczekujemy miłosierdzia

Jezu któremu znane są nasze drogi

Jezu przebaczający wszystkim

Bądź nam miłościw - przepuść nam Jezu.

Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas Jezu.

Od zła wszelkiego - wybaw nas Jezu.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci

Od potępienia wiecznego

Przez Tajemnicę świętego Wcielenia Twego

Przez chwalebne Przemienienie Twoje

Przez łzy Twoje

Przez krwawy pot Twój

Przez policzkowanie Twoje

Przez cierniem ukoronowanie

W dzień sądu Twego

My grzeszni Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy umierając dla grzechu żyli dla sprawiedliwości

Aby pamięć o Twoich cierpieniach była naszą siłą w chwilach pokus i trudności

Abyśmy Ciebie ukrzyżowanego poznali i gorąco ukochali

Abyśmy tu na ziemi ochotnie niosąc swój krzyż zasłużyli na udział w radości wiecznej

 

W. Wspomnij na swoje miłosierdzie Panie.

O. Na miłość Twoją która trwa od wieków.

 

Módlmy się:

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Oblicze umiłowanego Syna Twego na wynagrodzenie zniewag Mu wyrządzonych oraz za zbawienie świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa na uroczystość Najświętszego Oblicza

(piątek przed Popielcem)

 

Panie Jezu w najgłębszej pokorze uwielbiam Twój Boski majestat. Z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękuję Ci że powołałeś mnie do wyłącznej służby i czci Bolesnego Oblicza. Pragnę

zawsze kochać Cię za Twoją bezgraniczną miłość.

Dziś uroczyście odnawiam swoje przyrzeczenie i na nowo oddaję się Twojemu Najświętszemu Obliczu. Racz przyjąć Najdroższy Zbawicielu moją ofiarę i złącz ją ze swoją Najświętszą Ofiarą Krzyżową. Daj o Jezu abym z gorliwości o Twoją chwałę zachęcał wszystkich do wynagradzania i czci Najświętszego Oblicza. Amen.

 

Akty wynagradzające

 

Przenajświętsze Oblicze Pana naszego ciągle znieważane przez grzeszników pobudzeni miłością ku Tobie przychodzimy by ofiarować Ci nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych.

 

Za nienawiść ku Tobie szerzoną słowem i czynem - wynagradzamy Ci Panie.

Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy św.

Za wszelkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach

Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych

Za brak miłości ku Tobie

Za zniewagi wyrządzane Twemu Najświętszemu Obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa

Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca świętego i duchowieństwa

Za gwałcenie niedziel i świąt przez ciężkie prace

Za wszystkie zniewagi na całym świecie Tobie wyrządzane

 

Akty uwielbienia

 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w majestacie i piękności.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze przemienione na Taborze.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w trudach apostolskich.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w krwawym pocie przy konaniu.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w upokorzeniach podczas Męki.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w chwale Zmartwychwstania.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały.

 

Modlitwy z dzieł Leona Dupont

 

Panie Jezu wpatrując się w Twoje Oblicze zmienione od bólu i rozważając ze współczuciem i miłością Twoją Mękę serce moje ogarnia trwoga z powodu tylu grzechów które znieważają Twoje Najświętsze Oblicze. Pragnę Panie Jezu Nie tylko współczuć Tobie ale chcę iść za Tobą na Kalwarię i przyjąć na siebie wszystkie zniewagi które zadają Ci grzesznicy. Proszę Cię za nimi daj im szczery żal i wprowadź na drogę pokuty. Amen.

 

Boże Ojcze Wszechmogący spojrzyj na Oblicze Twojego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przedstawiam Ci Je i ofiaruję z ufnością na chwałę Twojego świętego Imienia oraz na pożytek Kościoła świętego i za zbawienie całego świata. Bolesny Zbawiciel otwiera swoje usta aby wyjednać u Ciebie przebaczenie. Usłysz Jego wołania spójrz na łzy i zmiłuj się na grzesznikami którzy błagają Cię o miłosierdzie i przebaczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Panie Jezu staję przed Twoim świętym Obliczem i proszę Cię o potrzebne łaski. Błagam Cię abyś usposobił moje serce do ochotnego przyjmowania Twojej woli i do odpowiadania na Twoje święte natchnienia. Amen.

 

Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

(do prywatnego odmawiania na różańcu)

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Ciebie Boże żywy...

Ufam Tobie boś Ty wierny...

Boże choć Cię nie pojmuję...

Ach żałuję za me złości...

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy zbawieni.

 

Na zakończenie 3 razy:

Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

O Jezu którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce błagam Cię wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Pozdrawiam Cię wielbię kocham Cię o mój Jezu Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami jakich nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze Twój obraz który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci Boga o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana o nieskończone Miłosierdzie ufam Tobie!

 

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Je Tobie aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia miłosierdzia miłosierdzia dla grzeszników! Amen.

Modlitwa Do Najświętszego Oblicza z Całunu

 

O Jezu Tyś nam na świętym Całunie którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało zostawił znaki swej Męki spraw miłościwie abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego miłosierdzia. W pokorze mego serca składam Ci Boski Zbawicielu doskonały akt żalu i skruchy. Przebacz mi o Panie wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości grzechy wieku dojrzałego grzechy mego ciała i mojej duszy moje grzechy lenistwa i zaniedbania moje ciężkie grzechy dobrowolne grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Wiem że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce o mój Zbawicielu Miłosierny! Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze którego obraz pozostał na Całunie błagam Cię racz mnie uwolnić od więzów zła które mnie krępują. O mój Jezu daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj jakim byłem. Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie biednego grzesznika. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości. Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoja chwałę. Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Białoruś, Grodno,

Ul.Kurczatowa 41,

+375 152 32 25 34

+375 152 32 25 35

redemptorby@gmail.com