Навіны

Konsekracja kościoła

W sobotę 15 października odbyła się uroczystość konsekracji nowego kościoła p.w. Najświętszego Odkupiciela, prowadzonego przez redemptorystów w Grodnie na Dziewiatówce. Aktu konsekracji dokonał ordynariusz diecezji grodzieńskiej ks. bp Alexander Kaszkiewicz. W uroczystości udział wzięli dostojni goście: archimandryta kościoła greckokatolickiego na Białorusi Sergiusz Gajek, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok, redemptoryści z zagranicy, współbracia pracujący w Grodnie i w innych placówkach na Białorusi, konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne i licznie zebrani parafianie.

Ks. biskup Kaszkiewicz w homilii podkreślił znaczenie świątyni w życiu  wiernych i wyraził radość z tego, że na Białorusi mogą powstawać nowe kościoły. Podziękował też redemptorystom za ich wysiłki i prace, które doprowadziły do konsekracji świątyni. W uroczystości wzięło udział ok. 4 tys. wiernych.

Historia pobytu redemptorystów w Grodnie sięga początków lat 90-tych XX wieku. Wówczas rozpoczęły się starania o założenie w tym mieście nowej placówki redemptorystów. W 1993 roku na Dziewiatówce powstaje nowa parafia p.w. Najświętszego Odkupiciela, mimo że wokół tego miejsca było wtedy szczere pole. Pierwszym proboszczem tej parafii został o. Jan Zubel, który poczynił starania o teren pod budowę kościoła i przygotowanie jego planów architektonicznych. W 1994 roku zbudowano małą tymczasową kaplicę, w której do grudnia 2009 roku były sprawowane wszystkie nabożeństwa. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w 1996 roku dzięki staraniom o. Waldemara Słoty, kolejnego proboszcza. Prace przy wykończeniu kościoła i jego wystroju kontynuowali kolejni proboszczowie: o. Józef Gęza i o. Stanisław Staniewski, pochodzący z Grodna.

Kościół pw. Najświętszego Odkupiciela znajduje się obecnie w centrum nowego osiedla, pośród wielopiętrowych bloków mieszkalnych, co świadczy o rozwoju miasta. Jest on pięknie wyposażony, posiada piękny wystrój prezbiterium, stacje drogi krzyżowej, konfesjonały, ławki. Przy kościele jest też dom katechetyczny, w którym odbywa się katecheza i spotkania licznych grup duszpasterskich.
Uroczysty dzień w życiu grodzieńskiej parafii zakończył wieczorny koncert w wykonaniu miejscowego chóru parafialnego i zespołu „Grodzieńskie słowiki” oraz solistów Opery Narodowej z Warszawy.

Wraz z parafianami, którzy licznie uczęszczają do nowego kościoła, by tutaj spotykać się z Chrystusem, słuchać Słowa Bożego i korzystać z sakramentów, pragniemy dziękować Bogu za tę nową świątynię, która pomaga wiernym w wyznawaniu i pogłębianiu ich wiary. Dziękujemy również wszystkim, którzy podejmowali dzieło budowy świątyni, a także osobom i organizacjom, które poprzez swoje ofiary i modlitwy wspierali je materialnie i duchowo. Zachęcamy także do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

o. Sylwester Cabała CSsR

Zdjęcia: